Λογιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη

 • Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση
 • Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
 • Οργάνωση Λογιστηρίου και διαδικασιών
 • Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μισθοδοσίας σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα
 • Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσίας
 • Υποστήριξη σε Διαχειριστικούς Ελέγχους
 • Υποστήριξη για αλλοδαπές εταιρείες

Παροχή Φοροτεχνικών Συμβουλών

 • Σε τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς φορολογικούς ελέγχους
 • Σε φορολογικούς ελέγχους έμμεσων τεχνικών
 • Σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Σε θέματα ίδρυσης εγχώριας ή αλλοδαπής εταιρείας
 • Υποστήριξης για το Παγκόσμιο Εισόδημα
 • Σε θέματα Ρύθμισης Οφειλών σε Δημόσιους Φορείς

Μισθοδοσία

 • Πλήρης ανάληψη εκπλήρωσης εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Τήρηση Μηνιαίας Μισθοδοσίας
 • Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

Ίδρυση – Συγχώνευση – Μετατροπή – Εκκαθάριση – Πτώχευση Επιχειρήσεων

 • Υποστήριξη στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Αποτίμηση εταιρειών
 • Φορολογική και Λογιστική Υποστήριξη κατά τη συγχώνευση και τη μετατροπή εταιρειών
 • Φορολογική Υποστήριξη των θεμάτων που προκύπτουν κατά την πτώχευση
 • Φοροτεχνικές Συμβουλές εκκαθαρίσεων εταιρειών

Εσωτερικός Έλεγχος

 • Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Οργάνωση Εσωτερικών Ελέγχων
 • Περιορισμός του ενδεχόμενου της απάτης και των πιθανοτήτων λάθους
 • Προσδιορισμός των ευαίσθητων μερών του οργανογράμματος
 • Προσδιορισμός των θέσεων εργασίας που απαιτούν διάκριση αρμοδιοτήτων
 • Υποδείξεις βελτίωσης στη ροή λειτουργίας και εκτέλεσης των εργασιών
 • Ειδικοί Διαχειριστικοί Έλεγχοι

Αναδιοργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων οικονομικής πληροφόρησης της διοίκησης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών κατά τη μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός εκ νέου οικονομικών εντύπων και ελεγκτικών αναφορών
 • Ανασυγκρότηση Λογιστηρίου

Budgeting and Reporting (Προϋπολογισμός & Αναφορές Διοίκησης)

 • Εκτίμηση – Πρόβλεψη εσόδων και εξόδων
 • Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης
 • Υπολογισμός απαιτούμενων χρηματοοικονομικών ροών
 • Παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)

 • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Σύνταξη και υποβολή συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

  Ζητήστε προσφορά

  Υποκαταστήματα:

  Μισθοδοσία (αριθμός ατόμων):

  Τζίρος:

  Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων:

  Νέα Επιχείρηση:


  Υπηρεσίες προς ιδιώτες

  Αναλαμβάνουμε:

  • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ε1 και της δήλωσης μισθωμάτων Ε2
  • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9
  • Την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ)
  • Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
  • Τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων στο taxisnet
  • Φορολογικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης ακινήτων, βραχυχρόνιες (Airbnb) και μακροχρόνιες μισθώσεις
  • Θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού
  • Τις δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά
  • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21
  • Kοινωνικό μέρισμα
  • Eπίδομα θέρμανσης
  • Επίδομα στέγασης κ.λ.π.

  Επικοινωνία

  2651039170
  6944751888 - 6943279699

  Φωκά 1, Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

  info@ntetsikas-financial.gr

  Βρείτε μας