ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες, με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα. Το γραφείο μας έχει ως έδρα την οδό Φωκά 1 στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων. Δραστηριοποιούμαστε σε όλο τον νομό Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας και Άρτας.
H πολυετή εμπειρία μας και η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά και επενδυτικά θέματα μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επιχείρηση που χρήζει την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου.

Βασικός στόχος μας είναι η εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας και της βελτίωσης όσων αφορά την απόδοση της επιχείρησης σας με τη παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τις τελευταίες λογιστικές μεθόδους με τα πλέον σύγχρονα, από τεχνολογικής απόψεως, λογιστικά προγράμματα.

Με σημαντική εμπειρία σε φορολογικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα, το γραφείο μας
αναλαμβάνει την μηχανογραφική τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων ( απλογραφικά – διπλογραφικά) του Κ.Φ.Α.Σ. κάθε μορφής επιχείρησης και την παρακολούθηση αντιμετώπιση όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων.

Το κάνουμε πολύ εύκολο

Κλείστε τις υπηρεσίες μας online

Εγγραφτείτε

Πληρώστε

Αναλαμβάνουμε


Λογιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη

 • Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση
 • Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
 • Οργάνωση Λογιστηρίου και διαδικασιών
 • Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μισθοδοσίας σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα
 • Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσίας
 • Υποστήριξη σε Διαχειριστικούς Ελέγχους
 • Υποστήριξη για αλλοδαπές εταιρείες

Παροχή Φοροτεχνικών Συμβουλών

 • Σε τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς φορολογικούς ελέγχους
 • Σε φορολογικούς ελέγχους έμμεσων τεχνικών
 • Σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Σε θέματα ίδρυσης εγχώριας ή αλλοδαπής εταιρείας
 • Υποστήριξης για το Παγκόσμιο Εισόδημα
 • Σε θέματα Ρύθμισης Οφειλών σε Δημόσιους Φορείς

Μισθοδοσία

 • Πλήρης ανάληψη εκπλήρωσης εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Τήρηση Μηνιαίας Μισθοδοσίας
 • Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

Ίδρυση – Συγχώνευση – Μετατροπή – Εκκαθάριση – Πτώχευση Επιχειρήσεων

 • Υποστήριξη στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Αποτίμηση εταιρειών
 • Φορολογική και Λογιστική Υποστήριξη κατά τη συγχώνευση και τη μετατροπή εταιρειών
 • Φορολογική Υποστήριξη των θεμάτων που προκύπτουν κατά την πτώχευση
 • Φοροτεχνικές Συμβουλές εκκαθαρίσεων εταιρειών

Εσωτερικός Έλεγχος

 • Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Οργάνωση Εσωτερικών Ελέγχων
 • Περιορισμός του ενδεχόμενου της απάτης και των πιθανοτήτων λάθους
 • Προσδιορισμός των ευαίσθητων μερών του οργανογράμματος
 • Προσδιορισμός των θέσεων εργασίας που απαιτούν διάκριση αρμοδιοτήτων
 • Υποδείξεις βελτίωσης στη ροή λειτουργίας και εκτέλεσης των εργασιών
 • Ειδικοί Διαχειριστικοί Έλεγχοι

Αναδιοργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων οικονομικής πληροφόρησης της διοίκησης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών κατά τη μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός εκ νέου οικονομικών εντύπων και ελεγκτικών αναφορών
 • Ανασυγκρότηση Λογιστηρίου

Budgeting and Reporting (Προϋπολογισμός & Αναφορές Διοίκησης)

 • Εκτίμηση – Πρόβλεψη εσόδων και εξόδων
 • Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης
 • Υπολογισμός απαιτούμενων χρηματοοικονομικών ροών
 • Παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)

 • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Σύνταξη και υποβολή συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Αναλαμβάνουμε:

 • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ε1 και της δήλωσης μισθωμάτων Ε2
 • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9
 • Την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ)
 • Φορολογικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων στο taxisnet
 • Φορολογικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης ακινήτων, βραχυχρόνιες (Airbnb) και μακροχρόνιες μισθώσεις
 • Θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού
 • Τις δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά
 • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21
 • Kοινωνικό μέρισμα
 • Eπίδομα θέρμανσης
 • Επίδομα στέγασης κ.λ.π.
Επικοινωνία

2651039170
6944751888 - 6943279699

Φωκά 1, Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

info@ntetsikas-financial.gr

Βρείτε μας